UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

13/04/2017

Ngày 8/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 01/2017/BC-HĐQT ngày 23/2/2017 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/2/2017, Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 23/2/2017 triển khai phương án phát hành và quy định của pháp luật.