Bimico Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2018

22/04/2018

Sáng ngày 18/04/2018, tại Trung tâm Hội nghị Vita Palace, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 252 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 34.216.592 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,1% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó tổng doanh thu đạt hơn 1,122 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2016 và vượt 10% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 277.3 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016 và vượt 16% kế hoạch. Năm 2017, HĐQT KSB trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%, trong đó 15% bằng tiền (đã tạm ứng 7% năm 2017) và 10% bằng cổ phiếu.

Trên cơ sở các kết quả đạt được năm 2017, sau khi đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường kinh doanh khai thác Khoáng sản trong thời gian tới, Bimico đã trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2018 với mức tăng trưởng ổn định so với năm 2017.
Bên cạnh đó, KSB cũng lên kế hoạch thăm dò xin cấp mới hoặc sang nhượng mỏ khoáng sản để mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh khác với số tiền 450 tỷ đồng. KSB cũng sẽ chi hơn 150 tỷ để đầu tư đền bù mở rộng các mỏ Phước Vĩnh, Tam Lập hay mỏ sét Bố Lá.

Đối với hoạt động đầu tư, KSB sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp xuống cotes -150m. Xin chủ trương UBND tỉnh về việc cấp phép thăm dò khai thác mỏ Tam Lập diện tích 16.3 ha, trữ lượng 7,624,382 m3.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2018 dự kiến 1,168 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả năm 2017 nhưng kế hoạch lãi trước thuế là 400 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến 320 tỷ đồng và cổ tức năm 2018 sẽ chia ổn định ở mức từ 20-25%.
Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Bimico đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp.