KSB: Thông báo V/v Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV-HĐQT

07/04/2020

KSB: Thông báo V/v Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV-HĐQT

TB-Ungcu-tv-hdqt

Tải file đính kèm

HOSO_UNGCU_TVHDQT