CBTT: V/v ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

02/07/2020

CBTT: V/v ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

20-CB TT

<a href=”http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/07/20-CB-TT.pdf”>Tải file đính kèm</a>