Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên( Thay thế cbtt số 07/2022/KSB)

14/04/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên( Thay thế cbtt số 07/2022/KSB)

20220414-KSB-09-2022-KS-thong bao ve ngay dang ky cuoi cung lap danh sach dai hoi dong co dong_SIGN

Tải file đính kèm