Tài liệu và thư mời ĐHĐCĐ 2022

05/05/2022

00. Thư mời họp
01.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
02. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022
03. Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT
04. Thể lệ Bầu cử TV HĐQT
05. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
06. Báo cáo của Ban điều hành
07. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
08. Tờ trình – Chi trả thù lao, NSHĐ của HĐQT và các Ủy ban
09. Tờ trình – Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026t
10. Tờ trình – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022
11. Tờ trình – Phân phối lợi nhuận 2021
12. Tờ trình – Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
13. Tờ trình – Trả cổ tức năm 2021
14. Tờ trình – Phát hành Esop năm 2022
15. Tờ trình – Chào bán Cổ phiếu ra công chúng
16. Tờ trình Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Chứng khoán Chuyên nghiệp
17. Tờ trình – Thay đổi ngành nghề Kinh doanh
18. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
18.1. Bản so sánh thay đổi Điều lệ Công ty
18.2. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022
19. Tờ trình – Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
19.1. Bản so sánh thay đổi Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
19.2. Dự thảo Quy chế Nội bộ quản trị Công ty
20. Tờ trình – Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và Hoạt động của HĐQT
20.1. Bản so sánh thay đổi Quy chế tổ chức và Hoạt động của HĐQT
20.2. Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung
21. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD 2022
Mẫu 01 – Thư đề cử ứng viên TV HĐQT
Mẫu 02 – Thư ứng cử ứng viên TV HĐQT
Mẫu 03 – Bảng cung cấp thông tin ứng viên