CBTT nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2022-2026

23/05/2022

CBTT nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2022-2026

20220523-KSB-NQ 11-2022 DS UNG VIEN TV HĐQT_sign