CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v bầu ông Phan Tấn Đạt giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

31/05/2022
20220531-KSB-15-2022-KS-CBTT BAU CT HDQT _ da ky