LÊ HOÀI NAM

31/05/2022

Từ 8/2017 – 12/2020: Phó TGĐ Công ty KSB IDC. 

Từ 01/2021 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty KSB IDC