TRẦN HOÀNG ANH

31/05/2022

Từ 2017 – 2020: Phó TGĐ Công ty CP DRH Holdings. 

Từ 2020 đến nay: Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty CP DRH Holdings