CBTT Nghị quyết V/v thông qua chủ trương ký kết/ thực hiện hợp đồng Giao dịch với các bên liên quan

09/01/2023

CBTT Nghị quyết V/v thông qua chủ trương ký kết/ thực hiện hợp đồng Giao dịch với các bên liên quan

20230109-KSB-CBTT -GD voi cac bien lien quan