CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

19/01/2023

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

20230119-KSB-03-23-CBTT-BCTC_SIGN

Tải file đính kèm BCTC Hợp nhất
Tải file đính kèm BCTC Riêng
Tải file đính kèm Giải trình chênh lệch