Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023

21/04/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023

20230421-KSB-06-TB NGAY DANG KY CUOI CUNG