CBTT Nghị quyết HĐQT V/v triển khai phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

31/05/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v triển khai phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

20230531-KSB- CBTT NQ trien khai phuong an chao ban them co phieu ra cong chung_SIGN