CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét

29/08/2023

CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét

20230828-KSB-24-KS-cbtt bao cao tai chinh ban nien 2023_SIGN

Tải file Giải trình chênh lệch BCTC
Tải file báo cáo hợp nhất
Tải file báo cáo riêng