CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu KSBH2124001 trên hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

18/10/2023

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu KSBH2124001 trên hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

20231018-KSB-CBTT nghi quyet cua hdqt thong qua nghi quyet giao dich trai phieu tap trung_SIGN