CBTT NQ của HĐQT V/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/ giao dịch giữa CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan.

12/01/2024

CBTT NQ của HĐQT V/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/ giao dịch giữa CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương với các bên có liên quan.

 
Tải file đính kèm