CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

22/01/2024

CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

20240122-KSB-CBTT nghi quyet cua hdqt vv thong qua ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen mua cp_SIGN

Tải file đính kèm