Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

02/04/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

20240402-KSB-TB-NGAY DANG KY CUOI CUNG CHOT DS DHDCD_2024_SIGN