Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Hợp nhất)

30/03/2018
KSB-BIMICO-BCTC-2017_KT_HN