CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

24/08/2018