CBTT: V/v thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2017
25-2017-ks