Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

02/04/2024
20240402-KSB-TB-NGAY-DANG-KY-CUOI-CUNG-CHOT-DS-DHDCD_2024_SIGN