Tờ trình V/v chi trả thù lao ngân sách của HĐQT

26/05/2022
11. TT Vv chi tra thu lao ngan sach cua HDQT