Thông báo giao dịch của người nội bộ Ông Nguyễn Văn Đông

22/03/2023

Thông báo giao dịch của người nội bộ Ông Nguyễn Văn Đông

[embeddoc url=”https://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/20230321_20230321-KSB-TB-giao-dich-co-phieu-Nguyen-Van-Dong.pdf”]