CBTT V/v điều chỉnh, bổ sung thông tin tại nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5 V/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

10/08/2023

CBTT V/v điều chỉnh, bổ sung thông tin tại nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5 V/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

20230810 - KSB- CBTT NQ HDQT VE VIEC DIEU CHINH, BO SUNG PHUONG AN TRIEN KHAI PHAT HANH CO PHIEU RA CONG CHUNG_SIGN