15. Tờ trình V/v giảm số lượng TV.HĐQT; sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT

19/05/2023
13-KSB-DHCD-TTr-GIAM-SL-TV-HDQT-VA-SUA-DOI-DL-QC