CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu KSBH2124001 trên hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

18/10/2023
20231018-KSB-CBTT-nghi-quyet-cua-hdqt-thong-qua-nghi-quyet-giao-dich-trai-phieu-tap-trung_SIGN