CBTT: NQ của HĐQT thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2024

24/04/2024
20240424-KSB-CBTT-NQ-cua-HDQT-thong-qua-chu-truong-phat-hanh-trai-phieu-2024_SIGN