CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

22/01/2024
1705908094wpdm_20240122-KSB-CBTT-nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-mua-cp_SIGN