Ban điều hành

Ông TRẦN ĐÌNH HÀ

Thành viên Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN HOÀNH SƠN

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông LÊ HOÀI NAM

Phó Tổng Giám đốc

Ông LÊ ĐÌNH VŨ LONG

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN HOÀNG TÂM

Kế toán trưởng