Hội đồng quản trị

Ông PHAN TẤN ĐẠT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông TRẦN ĐÌNH HÀ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông TÔN THẤT DIÊN KHOA

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ông HOÀNG NGUYÊN BÌNH

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ông TRẦN HOÀNG ANH

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông LÊ HOÀI NAM

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Người Phụ trách Quản trị Công ty

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ông HOÀNG NGUYÊN BÌNH

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Ông TÔN THẤT DIÊN KHOA

Thành viên Ủy ban Kiểm toán