Tin tức

Previous Next
CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022
CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB, Tin tức ngành

CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220610-KSB-18-2022-KS-CBTT-Quy-che-hoat-dong-cua-HDQT-cong-ty_SIGN.pdf" title="20220610-KSB-18-2022-KS-CBTT-Quy che hoat dong cua HDQT cong ty_SIGN"] Tải file đính kèm BC...

CBTT Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2022
CBTT Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220610-KSB-17-2022-KS-CBTT-Quy-che-noi-bo-quan-tri-cong-ty_SIGN.pdf" title="20220610-KSB-17-2022-KS-CBTT-Quy che noi bo quan tri cong ty_SIGN"] Tải file đính kèm ...

CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022
CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB, Tin tức ngành

CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220610-KSB-16-2022-KS-CBTT-Dieu-le-cong-ty_SIGN.pdf" title="20220610-KSB-16-2022-KS-CBTT-Dieu le cong ty_SIGN"] Tải file đính kèm...

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v bầu ông Phan Tấn Đạt giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026
CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v bầu ông Phan Tấn Đạt giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

[pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220531-KSB-15-2022-KS-CBTT-BAU-CT-HDQT-_-da-ky.pdf" title="20220531-KSB-15-2022-KS-CBTT BAU CT HDQT _ da ky"]...