Tin tức

Previous Next
CBTT nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2022-2026
CBTT nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2022-2026

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT nghị quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2022-2026 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220523-KSB-NQ-11-2022-DS-UNG-VIEN-TV-HĐQT_sign.pdf" title="20220523-KSB-NQ 11-2022 DS UNG VIEN TV HĐQT_sign"]...

KSB: Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
KSB: Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Báo caó tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 05/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220518-KSB-11-2022-KS-Tom-tat-dscd_SIGN.pdf" title="20220518-KSB-11-2022-KS-Tom tat dscd_SIGN"]  ...

KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP DRH HOLDINGS
KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP DRH HOLDINGS

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP DRH HOLDINGS [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220518_20220517-KSB-Thong-bao-giao-dich-co-phieu-CTCP-DRH-Holdings.pdf" title="20220518_20220517 - KSB - Thong bao giao dich co phieu ...

KSB: Thông báo ứng cử thành viên HĐQT
KSB: Thông báo ứng cử thành viên HĐQT

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Thông báo ứng cử thành viên HĐQT [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220509-KSB-thong-bao-ung-cu-thanh-vien-hdqt-10-TB.pdf" title="20220509-KSB-thong bao ung cu thanh vien hdqt 10-TB"]...